Cestovanie s kočíkom v MHD

Cieľom Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. je poskytovať nielen kvalitné prepravné služby, ale aj maximálne dbať na bezpečnosť cestujúcich pri preprave. Z toho titulu sme pripravili pre cestujúcu verejnosť sekciu venovanú správnemu a bezpečnému cestovaniu s kočíkom v dopravných prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.

Na to, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť prepravy pri cestovaní osoby s dieťaťom v kočíku, aj samotného dieťaťa, je potrebné dodržiavať nižšie uvedené základné pravidlá vychádzajúce z platného Prepravného poriadku MHD.

Všeobecné podmienky

1. Jeden cestujúci môže prepravovať len jeden kočík s dieťaťom ZDARMA.
2. Preprava kočíka s dieťaťom sa môže uskutočniť len so súhlasom vodiča.
3. Vodič má právo, s prihliadnutím na obsadenie vozidla, povoliť súčasnú prepravu viacerých kočíkov.
4. Vodič má právo, odmietnuť prepravu kočíka, vzhľadom na aktuálne zaplnenie vozidla cestujúcimi. 
5. Ak to obsadenie vozidla umožňuje, cestujúci nachádzajúci sa na mieste určenom na prepravu detského kočíka, je povinný, pri nástupe cestujúceho s detským kočíkom, toto miesto uvoľniť.
6. Kočík sa môže do vozidla naložiť a z vozidla vyložiť len dverami na to určenými, pričom sa môže umiestniť iba na miesto určené na jeho prepravu.
7. Dopravca nezodpovedá za poškodenie kočíka pri nesprávnej manipulácii pri jeho nakladaní, uložení a vykladaní z vozidla. 
8. Cestujúci s kočíkom je zodpovený za všetky škody spôsobené dopravcovi pri manipulácii s kočíkom počas prepravy. 

Povinnosti cestujúceho

1. Pred nástupom osobne nahlásiť vodičovi alebo zdvihnutím ruky dať znamenie o úmysle prepraviť sa s kočíkom. 
2. Naloženie a vyloženie kočíka si cestujúci zabezpečuje sám.
3. Pri nástupe dodržať poradie príchodu na zastávku.
4. Konať tak: 
a) aby pri nástupe, manipulácii a výstupe s kočíkom nedošlo k zraneniu, ohrozeniu a obmedzeniu ostatných cestujúcich,
b) aby kočík nepoškodil alebo nezašpinil odev, obuv, príručnú batožinu ostatných cestujúcich,
c) aby kočík nepoškodil a nezašpinil súčasti alebo zariadenia vozidla.
5. Počas jazdy zaistiť kočík kočíkovou brzdou a nevzdiaľovať sa od neho.
6. Pred výstupom z vozidla upozorniť vodiča na predĺžený čas výstupu dvojitým stlačením signalizačného zariadenia vozidla.

Umiestnenie signalizačného zariadenia vozidla (signalizačného tlačidla)

Piktogram a umiestnenie signalizačných tlačidiel je rôzne v závislosti od druhu a typu vozidla, pričom ich umiestnenie je možné rozdeliť nasledovne: 

  • tlačidlá nachádzajúce sa na vertikálnych a vodorovných madlách v interiéri vozidla (často nad alebo pod označovačom cestovných lístkov),
  • tlačidlá umiestnené pod oknom v priestore vyhradenom na prepravu kočíka, 
  • tlačidlá umiestnené nad dverami v interiéri vozidla,
  • tlačidlá umiestnené v strope interiéru vozidla.

Názorné umiestnenie tlačidiel je možné si pozrieť nižšie vo fotogalérii.

Veríme, že dodržiavaním týchto pravidiel bude zabezpečená maximálna bezpečnosť prepravy osoby s dieťaťom v kočíku.

 - DPMŽ -

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Fotogaléria

autobus Karosa B952 autobus Karosa B932 nízkopodlažný autobus Renault CityBus nízkopodlažný autobus Irisbus Citelis trolejbus Škoda 15 TrM nízkopodlažný trolejbus Škoda 30Tr (31Tr) SOR nízkopodlažný trolejbus Škoda 30Tr (31Tr) SOR nízkopodlažný autobus Solaris Urbino 12 detail signalizačného tlačidla (Solaris Urbino 12) trolejbus Škoda 15Tr (14Tr) autobus Karosa B732
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.