Pochvaly a Sťažnosti

POCHVALY

Stretli ste sa nielen s profesionálnym prístupom zamestnancov Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., ale aj s mimoriadnou ústretovosťou a ochotou?
Prosíme, podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti.

Ďakujeme, že cestujete s nami.

Poštová adresa:        Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina
Elektronická adresa:  dpmz@dpmz.sk
Telefax:                      041 / 564 37 43

 


SŤAŽNOSTI

Chcem sa sťažovať na nevhodné správanie sa zamestnanca DPMŽ počas služobného výkonu.

Na koho mám sťažnosť adresovať?

Vybavuje:                   Referát krízového riadenia a PODNIKOVEJ KONTROLY a ochrany objektov

Poštová adresa:         Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina

Elektronická adresa:   staznosti@dpmz.sk
Telefax:                       041 / 564 37 43

   Referát krízového riadenia a PODNIKOVEJ KONTROLY a ochrany objektov v DPMŽ je povinný sťažnosť vybaviť  v zmysle §13 Zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. do 60 pracovných dní a ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ DPMŽ lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Čo je potrebné v sťažnosti uviesť?

Zákonnou podmienkou vybavenia sťažnosti (§ 5 ods.4/ Zák. NR SR č. 9/2010 Z.z.) je, že sťažnost musí obsahovať:

a) meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby sťažovateľa,

b) v prípade právnickej osoby jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,

c) utajenie totožnosti sťažovateľa, ak o to sťažovateľ požiada alebo je to v záujme vybavenia sťažnosti (§ 8 Zák. NR SR č. 9/2010 Z.z.z).

   Z podanej sťažnosti musí byť zrejmý predmet sťažnosti – musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a sťažnosť musí byť sťažovateľom podpísaná.
   Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za podpísanú iba vtedy, ak disponujete zaručeným elektronickým podpisom a podpíšete sťažnosť (e-mail) elektronicky.
   Ak nedisponujete zaručeným elektronickým podpisom, musíte sťažnosť (e-mail, ktorý ste odoslali) následne  aj vytlačiť, vlastnoručne podpísať a odoslať poštou.  Ak Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. nebude od sťažovateľa doručená podpísaná sťažnosť do piatich pracovných dní od jej podania, sťažnosť odloží, nebude ju vybavovať.

(Sťažnosť napr. na privretie cestujúceho medzi dvere, nezastavenie na zastávke, na výkon kontroly cestovných lístkov zo strany revízorov, na predčasný odchod zo zastávky, nevykonanie spoja)

   Ako pomôcku môžete použiť uvedený návod:
Uveďte Vaše meno, priezvisko  a adresu (podľa hore uvedeného  bodu a), alebo, b), alebo c) a následne uveďte predmet sťažnosti: proti komu sťažnosť smeruje,  na aké nedostatky poukazuje,  čoho sa sťažovateľ domáha), konfrontáciou údajov Vašej sťažnosti,  napríklad :
a)  miesto udalosti (názov zastávky, ulice,  smer jazdy na trase linky, ...),
b)  čas udalosti (deň, hodina, minúta, napr. dňa 25.01.2006 o 10:45 hod.),
c)  názov linky (napr. trolejbus linky č. 5 a ak je to možné aj evidenčné číslo vozidla),
d)  popis udalosti,
e)  ak je to možné, aj identifikačné údaje svedka udalosti,
f )  ďalšie údaje, ktoré je sťažovateľ ochotný a schopný k udalosti uviesť.
   V prípade, že disponujete zaručeným elektronickým podpisom, podpíšte sťažnosť (e-mail) elektronicky a následne nie je potrebné zasielať sťažnosť poštou s vlastnoručným podpisom.
   V prípade, že  nedisponujete  zaručeným elektronickým podpisom,  sťažnosť (e-mail) odoslanú bez podpisu následne aj vytlačte a vlastnoručne podpíšte a zašlite sťažnosť poštou.
   Ak DPMŽ nebude doručená podpísaná sťažnosť v termíne do piatich pracovných dní od Vášho odoslania  nepodpísanej sťažnosti (e-mail), Vašu sťažnosť odložíme, t.j. vlastnoručne nepodpísanú sťažnosť nebudeme  vybavovať.
 

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.