História

Dopravný podnik bol založený k 1. 5. 1949 pod názvom „Dopravný komunálny podnik Žilina“. Mestskú hromadnú dopravu začal vykonávať od 28. 10. 1949. V päťdesiatych rokoch, prevádzkoval mestskú dopravu na 7 linkách, mal 54 zamestnancov a ako jediný dopravný podnik na Slovensku, zabezpečoval aj lodnú dopravu, loďou Žilina, na Oravskej priehrade. 30.6.1953 došlo k zmene názvu podniku na súčasný „Dopravný podnik mesta Žiliny“.

Od roku 1963 bol DPMŽ (ako všetky vtedajšie podniky, ktoré nemali elektrickú trakciu) začlenený do systému ČSAD.

Už pri zakladaní DPMŽ bolo uvažované s výstavbou trolejbusovej dopravy v meste Žilina, avšak táto sa v minulosti neuskutočnila. Uvažoval s ňou aj Smerný územný plán sídelného útvaru Žilina schválený v roku 1978. V roku 1985 bol spracovaný projekt “Novej koncepcie MHD v Žiline na báze elektrickej trakcie”. Podľa neho bola od 3. 7. 1988 zavedená v meste tzv. “Autobusová verzia trolejbusovej dopravy”, ktorou sa na jednej strane zrušil starý systém s 35 linkami v súlade s budúcimi linkami trolejbusovými. Mestské zastupiteľstvo Žiline dňa 6. 11. 1992 obnovilo DPMŽ, ktorý opäť začal prevádzkovať MHD od 1. 11. 1993.

Vďaka podpore mesta došlo koncom 90-tych rokov k mimoriadnemu rozvoju MHD. Bolo vybudované nové trolejbusové depo s troma meniarňami a postupne sa budovali aj jednotlivé trolejbusové trasy. Dňa 17. 11. 1994 začala v Žiline prevádzka trolejbusov na linke číslo 1. Postupne pribúdali ďalšie trolejbusové trasy, v roku 1996 to boli trasy pre linky č. 4 a 5. V marci roku 1998 zasa trasa pre linku č. 3. Pri stavbe obchodného centra Dubeň bola postavená aj trolejbusová trať pre novú linku č. 8, ktorú začal DPMŽ prevádzkovať od 15.11.2001. Presne o rok na to, 15.11. 2002, bola do prevádzky uvedená trolejbusová trať na sídlisko Hájik, ktoré s centrom spájajú linky číslo 6, 7 a 16. Zatiaľ posledná trolejbusová trať, spájajúca sídlisko Vlčince a Solinky cez lesopark, bola odovzdaná do užívania 6.7.2004. Väčšina trolejbusových a niektoré autobusové linky prešli určitým vývojom a zmenami. V súčasnosti DPMŽ prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu na 8-ich nosných trolejbusových linkách a na 10- tich autobusových linkách (1 linka zabezpečuje dopravu aj v nočných hodinách).

DPMŽ má v súčasnosti 262 zamestnancov, z toho 130 vodičov (údaj k 1.4.2014). Dopravu na uvedených linkách DPMŽ zabezpečuje svojim vozidlovým parkom, ktorý pozostáva zo 42 trolejbusov a 42 autobusov. Ročný kilometrický výkon týchto vozidiel predstavuje objem cez 3,5 mil. vozokilometrov a prepravených cestujúcich je takmer 11,5 mil. Denne vypravuje DPMŽ do ulíc Žiliny 30 trolejbusov a 31 autobusov, ktoré spolu ubehnú 5.903 km na trolejbusových linkách a 6.321 km na autobusových linkách a spolu prepravíme takmer 43 tis. cestujúcich. Od roku 2005 zabezpečujeme taktiež prepravu zamestnancov spoločnosti KIA motors Slovakia do ich výrobných závodov v Tepličke nad Váhom.

Služby pre cestujúcich poskytujú 2 predajné miesta a v neposlednom rade aj predajné automaty v počte 37 kusov, z ktorých väčšina je schopná poskytnúť cestujúcemu viac druhov cestovných lístkov.

Od roku 1996 sa podnik orientuje na postupnú elektronizáciu MHD. Ako prvé mesto na Slovensku malo vo všetkých vozidlách v prevádzke informačný systém, ktorý pozostáva z palubného počítača, elektronických označovačov, elektronických smerových tabúľ a akustických hlásičov na oznamovanie zastávok v interiéri vozidla, ako aj do exteriéru na zastávky pre potreby orientácie nevidomých a slabozrakých.


Palubný počítač SRG-3000P                                                    Elektronický smerový displej

 


Elektronický označovač CL na
papierové lístky a čipové karty
 
 

Údaje získané týmto informačným systémom umožňujú vyhodnocovať dopravné, technické a ekonomické kritériá prevádzky MHD. Taktiež sú základom pre optimalizáciu dopravy. Prepojením informačného systému s trunkingovou digitálnou sieťou na prenos hlasu a dát urobil DPMŽ ďalší krok vpred a umožnil tak lokalizovať polohu vozidiel v meste počas ich prevádzky. Výsledkom je dispečerské riadiace centrum a zastávkové informačné panely, ktoré informujú cestujúcich o skutočnom príchode vozidla na zastávku.


Zastávkový informačný panel pre cestujúcich

              
                                                                                                   Palubný počítač SRG-5000P 

V decembri 2012 bola spustená prevádzka desiatich nízkopodlažných trolejbusov značky Škoda SOR, ktoré boli vybavené novým modelom palubného počítača SRG-5000P. Ten oproti modelu SRG-3000P so sebou priniesol modernizované ovládanie v podobe rezistivného dotykového farebného displeja v kombinácií s hardwarovými tlačidlami umiestnenými po jeho bokoch a prívetivejšie užívateľské rozhranie.


                

 

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.