Projekty EÚ

Aktuálne projekty:

 

 

 

Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu

 

Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Názov projektu: Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu
Kód projektu v ITMS2014+: 311031C214
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 3 - Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ: 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Žilina
Časový rámec realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2016 - 12/2017
Celková výška oprávnených výdavkov: 8 917 069,50 EUR
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 8 471 216,02 EUR (EÚ a SR - 95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa: 445 853,48 EUR (5%)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Stručný opis projektu:

Projekt je realizovaný za účelom zvýšenia atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom nákupu trolejbusov MHD v súlade s národnými stratégiami a výzvou OPII na vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Súčasný stav vozidiel VOD je pre cestujúcu verejnosť odrádzajúci vzhľadom na zastaranosť a z toho vyplývajúcu nedostatočnú spoľahlivosť, bezpečnosť a rýchlosť prepravy.

Hlavná aktivita projektu, Nákup 15 ks moderných trolejbusov spĺňajúcich kritériá štandardu, bude doplnená publicitou a informovanosťou a riadením projektu. Prostredníctvom šírenia informácie o realizácii projektu sa cestujúca verejnosť dozvie o modernizácii vozidlového parku, čo prispeje k získaniu ich dôvery a pritiahnutiu širšieho množstva cestujúcich z individuálnej auto dopravy.

Technický opis obstarávaných trolejbusov:

Trojnápravový kĺbový trolejbus bude v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 250 kW. Dĺžka vozidla 18,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 4, obsaditeľnosť 130 cestujúcich. Počet trolejbusov - 12 ks.

Dvojnápravový sólo trolejbus bude v celej dĺžke nízkopodlažný, vybavený trojfázovým asynchrónnym trakčným motorom s výkonom 160 kW. Dĺžka vozidla 12,0 m, šírka vozidla 2,55 m, počet dvojkrídlových dverí 3, obsaditeľnosť 90 cestujúcich. Počet trolejbusov - 3 ks.

Všetky vozidlá budú vybavené klimatizáciou priestoru pre cestujúcich a samostatnou klimatizáciou pracoviska vodiča. Vozidlá budú vybavené systémom rekuperácie el. energie s jej využitím pre napájanie vlastných spotrebičov ako aj spätného vrátenia do trolejovej siete. Budú prispôsobené na podmienky prevádzky na trolejbusovej dráhe v Žiline s menovitým napätím 750 V js. Pre nástup cestujúcich s invalidným vozíkom budú vozidlá vybavené výklopnou plošinou. Vozidlá budú zároveň vybavené systémom samoobslužného otvárania dverí, vozidlovým tarifno-informačným systémom, bezpečnostným kamerovým systémom, systémom diaľkového ovládania výhybiek a systémom EBS.

Cieľovou skupinou je široká verejnosť – 83,5 tis. obyvateľov mesta + 20 tis. dochádzajúcich do mesta.

Merateľné ukazovatele projektu:

 1. Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 15 ks,
 2. Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 4 665 644 (novými trolejbusmi v meste Žilina).

 

 

 


Projekty realizované v minulosti:

 

 

Progresívne opatrenia pre spoločnosti na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov

Mesto Žilina sa 1.9.2008 stalo partnerom medzinárodného projektu „BENEFIT – Progresívne opatrenia pre spoločnosti na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov“. Spolu s Dopravným podnikom mesta Žilina s.r.o. a Žilinskou univerzitou, ktorí sú jeho spolupartneri, sa bude snažiť implementovať aktivity, ktorých hlavným cieľom je zvýšenie počtu osôb cestujúcich mestskou hromadnou dopravou kvôli dlhodobo neudržateľnému nárastu osobných automobilov v meste, nedostatku parkovacích miest a v neposlednom rade i kvôli zlepšeniu kvality ovzdušia v intraviláne mesta. Pre splnenie týchto i ďalších čiastkových cieľov je naplánované množstvo aktivít, ktoré budú smerovať k zatraktívneniu využívania služieb MHD.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci a študenti Žilinskej univerzity. Aktivity projektu sú však zamerané aj na ostatných obyvateľov Žiliny, žilinského regiónu, náhodných návštevníkov mesta či turistov.

Trvanie projektu: September 2008-August 2011
Rozpočet celkom: 1.276.713 € (38.462.256,- Sk)
Financovanie: komunitárny program Európskeho spoločenstva Inteligentná energia - Európa (IEE) na podporu energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie

Partneri:

 1. FGM Graz (Rakúsko) - koordinátor
 2. Romanian Association of Public transport (Bistrita-Rumunsko)
 3. Club Sustainable development of civil society (Sofia-Bulharsko)
 4. Mesto Žilina
 5. Mallorca transport consortium (Palma de Mallorca-Španielsko)
 6. CINESI Transport concultancy (Palma de Mallorca-Španielsko)
 7. Public transport Co-ordinator of South Moravian region (Brno-Česká republika)
 8. Energy agency of Podravje (Maribor-Slovinsko)
 9. Public transport of Bologna (Bologna-Taliansko)
Partner pre EÚ: Mesto Žilina
Subpartneri: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (v zastúpení Ing. Ján Šimko)
  Žilinská univerzita
   
Rozpočet pre Žilinu: 112.170 € (3.379.233,- Sk)
Financovanie: 75% EÚ a 25% mesto Žilina
   
Cieľová oblasť: areál Žilinskej univerzity, Veľký diel
Cieľová skupina: študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity

Realizované opatrenia:

 1. Dopravný prieskum využívania MHD zo strany dochádzajúcich do areálu Žilinskej univerzity
 2. Deň otvorených dverí (2008, 2009, 2010)
 3. Mobility workshop - diskusia s dopravnou tematikou s obyvateľmi Žiliny
 4. Nová web stránka dopravného podniku
 5. Sprievodca MHD - brožúra so základnými informáciami o linkách, tarife a o tom, ako postupovať pred a počas cestovania v prostriedkoch MHD Žilina. Brožúra bola vydaná v 3 jazykoch (SVK, ENG, PL)
 6. Umiestnenie veľkoplošných máp Žiliny s vyznačením liniek MHD v uličnej sieti na zastávky MHD. Mapy sú vybavené registrom ulíc a uľahčujú vyhľadávanie miesta nástupu a cieľa cesty.
 7. Kreatívna výtvarná súťaž pre deti základných škôl s témou: „MHD mojich snov alebo ako by som sa chcel voziť do školy“. Výhercovia 3 vekových kategórií budú vytvárať spoločný návrh na pomaľovanie skutočného trolejbusu, ktorý bude premávať v uliciach mesta a propagovať tak výhody hromadnej dopravy pred individuálnou.
 8. Posilnenie dopravného spojenia medzi centrom mesta a areálom Žilinskej univerzity v rannej a poobedňajšej dopravnej špičke.
 9. Bezplatná aplikácia pre mobilné telefóny - Cestovný poriadok liniek MHD. Aplikácia funguje v telefóne offline a umožňuje okamžitý prístup k cestovným poriadkom všetkých liniek, pričom cestujúci má možnosť aj vyhľadania spojenia medzi ľubovoľnými zastávkami MHD.
 10. Informačná kampaň pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity.
 11. Maľovanie trolejbusu výhercami výtvarnej súťaže na tému: „MHD mojich snov alebo ako by som sa chcel voziť do školy“.
 12. Umiestnenie informačných nosičov s informáciami o MHD a výhodami pre študentov v priestoroch univerzity.
 13. Dopravný prieskum v areáli Žilinskej univerzity a dotazníkový prieskum využívania MHD študentmi a zamestnancami ŽU.
 14. Mobilná výstava výtvarných prác vo vozidlách MHD. Výtvarné práce kreatívnej súťaže na tému: „MHD mojich snov alebo ako by som sa chcel voziť do školy“.
 15. Lotérie medzi používateľmi MHD.

IEESlovenský leták o projekte BenefitIEE
Projek Benefit

Video z maľovania trolejbusu_1
Video z maľovania trolejbusu_2

Fotogaléria

Mapa mesta s vyznačením liniek MHD Mapa mesta s vyznačením liniek MHD Mapa mesta s vyznačením liniek MHD na zastávke Obchodná Panel s mapou mesta a linkami MHD umiestnený v podchode Železničnej stanice Panel s mapou mesta a linkami MHD umiestnený na priečelí Železničnej stanice Panel s mapou mesta a linkami MHD umiestnený na Autobusovej stanici Vyhodnotenie výsledkov výtvarnej súťaže Vyhodnotenie výsledkov výtvarnej súťaže Vyhodnotenie výsledkov výtvarnej súťaže Vyhodnotenie výsledkov výtvarnej súťaže Vyhodnotenie výsledkov výtvarnej súťaže MHD mojich snov Výhercovia z 3 kategórií Vyhodnotenie výsledkov výtvarnej súťaže Vyhodnotenie výsledkov výtvarnej súťaže Vyhodnotenie výsledkov výtvarnej súťaže - ocenení výhercovia Výherné práce Začína sa maľovať trolejbus Začína sa maľovať trolejbus Pomaľovanie trolejbusu počas dňa otvorených dverí 19.9.2010 Pomaľovanie trolejbusu Pomaľovanie trolejbusu Pomaľovanie trolejbusu Pomaľovanie trolejbusu Pomaľovanie trolejbusu Pomaľovanie trolejbusu Pomaľovanie trolejbusu Pomaľovanie trolejbusu Pomaľovanie trolejbusu Výsledná podoba pomaľovaného trolejbusu Výsledná podoba pomaľovaného trolejbusu Informácie o MHD na univerzite Informácie o MHD na univerzite_vstupná hala Informácie o MHD na univerzite_vstupná hala Informácie o MHD na univerzite_vstupná hala Informácie o MHD na univerzite_Fakulta PEDAS Informácie o MHD na univerzite_Elektrotechnická fakulta Informácie o MHD na univerzite_Elektrotechnická fakulta Výstava výtvarných prác "MHD mojich snov" vo vozidlách MHD Výstava výtvarných prác "MHD mojich snov" vo vozidlách MHD Výstava výtvarných prác "MHD mojich snov" vo vozidlách MHD Výstava výtvarných prác "MHD mojich snov" vo vozidlách MHD Výstava výtvarných prác "MHD mojich snov" vo vozidlách MHD Výstava výtvarných prác "MHD mojich snov" vo vozidlách MHD Výstava výtvarných prác "MHD mojich snov" vo vozidlách MHD
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.