Najčastejšie otázky

 
 Prevádzka dopravy a prepravy
 
1. Za akých podmienok môžem prepravovať psa? zobraziť / skryť odpoveď
Pokiaľ ide o psa, ktorého je možné prepravovať v schránke s priepustným dnom, vtedy sa jeho preprava riadi ustanoveniami o preprave príručných batožín. Pri preprave psa (bez schránky) je nutné rešpektovať nasledovné pravidlá a zásady:
 1. cestujúci so psom bez schránky môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča,
 2. pes musí mať riadne nasadený a neporušený náhubok (okrem vodiaceho psa),
 3. pes musí byť držaný na krátkom vodidle,
 4. nesmie ísť o chorého, špinavého alebo zlého psa (nereagujúceho na povely majiteľa, prípadne agresívneho psa),
 5. v jednom vozidle sa môže prepravovať najviac jeden pes. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o viac psov, ktorých berie so sebou do vozidla jeden cestujúci (snaha o zamedzenie vzájomnej potýčky medzi psami priamo vo vozidle - nie vždy sa psy musia medzi sebou znášať).
V prípade nedodržania vyššie uvedených pravidiel má vodič právo na vylúčenie psa (teda aj jeho majiteľa) z prepravy.
 
2. Prečo vozidlo čaká na zastávke aj po výmene cestujúcich (nastúpení a vystúpení)? zobraziť / skryť odpoveď
Vozidlo čaká z dôvodu dodržania presného času odchodu podľa cestovného poriadku. V prípade, že by vodič na zastávke nečakal a vykonal by spoj predčasne, nemuseli by niektorí cestujúci tento spoj stihnúť, a to aj za predpokladu, že by prišli na zastávku včas. Predčasný odchod zo zastávky by taktiež mohol znemožniť prestup cestujúcim z inej linky. Takéto prípady nastávajú zvyčajne vtedy, ak je intenzita dopravy nižšia alebo vodič vykoná jazdu medzi dvoma zastávkami za čas kratší ako je navrhnutý v grafikone. V každom prípade ide o snahu zachovať čo najvyššiu presnosť mestskej hromadnej dopravy.
 
3. Prečo mi pri dobiehaní ušiel spoj (vozidlo MHD)? zobraziť / skryť odpoveď
Pri spoji, ktorý cestujúci označí za „ušlý“ je nutné, aby si najskôr overil presnosť ukazovateľa času podľa ktorého sa riadil. Mestská hromadná doprava v Žiline sa riadi presným internetovým časom, s ktorým sú palubné počítače vozidiel korigované na dennej báze tzn. sú veľmi presné. V prípade, že cestujúci nestihne nastúpiť do vozidla, môže ísť aj o fakt, že vodič sa po zatvorení všetkých dverí snaží zaradiť do jazdného pruhu, a z toho dôvodu venuje pozornosť predovšetkým cestnej premávke v ľavom spätnom zrkadle a pravú bočnú časť vozidla s nástupnými dverami už nekontroluje. Z toho titulu môže dochádzať k situáciám, kedy cestujúci dobieha na zastávku, ale vodič ho už neregistruje a teda mu neumožní nástup do vozidla. Je potrebné si však uvedomiť, že jedným z hlavných prvkov kvality prepravy MHD je presnosť, resp. dodržiavanie cestovného poriadku. A preto by aj cestujúci mal byť zodpovedný a prísť na zastávku s dostatočný predstihom, aby bola zabezpečená plynulosť a presnosť MHD.
 
4. Prečo mi pri mimoriadnej situácii neprišiel náhradný spoj? zobraziť / skryť odpoveď
Dopravný podnik poskytuje náhradnú prepravu počas mimoriadnej udalosti, pričom mimoriadnou udalosťou sa rozumie také prerušenie prepravy, kedy je predpoklad, že samotné prerušenie bude trvať dlhšie ako 15 minút. Pri mimoriadnych udalostiach, ktoré majú vplyv na viacero vozidiel (výpadok el. energie, neprejazdná trasa a pod.) nie je možné zabezpečiť okamžitú náhradu všetkých dotknutých vozidiel.
 
5. Kde je možné si vyzdvihnúť stratenú alebo zabudnutú vec vo vozidle MHD? zobraziť / skryť odpoveď
Všetky nájdené veci vo vozidle si môže cestujúci vyzdvihnúť osobne na centrálnom dispečingu DPMŽ, v depe na Kvačalovej 2 v Žiline. Všetky nájdené veci sú zverejnené na webovej stránke www.dpmz.sk v sekcii „Straty a nálezy“.
 
6. Je vo vozidlách MHD dovolená konzumácia jedla a nápojov? zobraziť / skryť odpoveď
Nie, konzumácia potravín a nápojov vo vozidle MHD je zakázaná.
 
7. Môžem vo vozidle MHD prepravovať bicykel? zobraziť / skryť odpoveď
Nie, preprava bicyklov vo vozidlách MHD v Žiline je vylúčená.
 
8. Môže nastúpiť cestujúci s dieťaťom v kočíku do vozidla, ak sa vo vozidle nachádza iný cestujúci s kočíkom? zobraziť / skryť odpoveď
Áno, pokiaľ je možné tento kočík umiestniť na miesto určené na jeho prepravu a zároveň nebude ohrozená bezpečnosť cestujúcich. Je potrebné si však uvedomiť, že o preprave viac ako jedného kočíka rozhoduje vodič a to vzhľadom na priestorové možnosti a iné okolnosti s prihliadnutím na bezpečnosť prepravy.
 
9. Môže pri mimoriadnej udalosti využiť cestujúci iný spoj s už označeným cestovným lístkom? zobraziť / skryť odpoveď
Áno, cestujúci môže použiť pri mimoriadnej udalosti už označený cestovný lístok na najbližšom spoji, ktorý vykonáva náhradnú dopravu do cieľovej zastávky dotknutej linky, prípadne na spoji inej linky.
 
10. Ako správne nastúpiť a vystúpiť na zastávke „na znamenie“? zobraziť / skryť odpoveď
Ak chce cestujúci nastúpiť na zastávke „na znamenie“, musí stáť na nástupišti zastávky tak, aby ho vodič mohol vidieť a zdvihnutím ruky signalizovať, že chce nastúpiť do vozidla. Cestujúci, ktorý chce na takejto zastávke z vozidla vystúpiť, musí dať vodičovi včas určené znamenie signalizačným zariadením vozidla. Ak je signalizačné zariadenie dočasne nefunkčné alebo nedostupné (napr. z výškových dôvodov), cestujúci dá vodičovi znamenie ústne.
 
11. Ako správne cestovať spojmi nočnej linky č. 50? zobraziť / skryť odpoveď
Na spojoch nočnej linky č. 50 sú všetky zastávky „na znamenie“, a preto je potrebné dodržiavať zásady správneho nástupu a výstupu na týchto zastávkach - viď príslušný bod v tejto sekcii. Tarifa na nočnej linke č. 50 je totožná s dennou tarifou liniek MHD, to znamená na cestovanie spojmi nočnej linky č. 50 môžete použiť akýkoľvek typ aktuálne platného cestovného lístka.
 
 
 Dopravná nehoda/škodová udalosť
 
12. Kde sa môžem informovať ohľadom dopravnej nehody, ak mi chýbajú doplňujúce informácie pri riešení poistnej udalosti? zobraziť / skryť odpoveď
V prípade zranenia cestujúceho alebo v prípade, že by sa dôsledkom dopravnej nehody prejavili zdravotné problémy neskôr, ako v deň nehody, cestujúci sa môže obrátiť na naše stredisko buď:
telefonicky: 041/566 01 16 alebo
elektronickou poštou: anna.kovacova@dpmz.sk andrea.barankova@dpmz.sk,
kde dostane informácie, ako postupovať pri vymáhaní škody a v prípade cudzieho zavinenia aj informácie o danej osobe, kde má uzatvorené PZP a aké má číslo zmluvy. Číslo poistnej zmluvy Dopravného podniku mesta Žiliny – 3550148193.
 
13. Ako postupovať v prípade, že sa dôsledkom dopravnej nehody zraní cestujúci? zobraziť / skryť odpoveď
Pri zistení zdravotných problémov, je cestujúci povinný navštíviť svojho obvodného lekára, spolu s tlačivom danej poisťovne, od ktorej bude žiadať plnenie. Aby cestujúci zistil, či škoda bola zavinená našim vodičom alebo cudzou osobou a z akej poisťovne si má tlačivo vytlačiť, môže sa kontaktovať na tel. č.: 041/566 01 16 alebo napísať na jednu z mailových adries: anna.kovacova@dpmz.sk alebo andrea.barankova@dpmz.sk.
Cestujúci vpíše do tlačiva svoje osobné údaje a tak isto aj číslo poistnej zmluvy, z ktorej sa bude uplatňovať škoda. Pokiaľ ide o dopravnú nehodu zavinenú cudzou osobou, dopravný podnik poskytne všetky potrebné informácie o danej osobe, aby mal cestujúci plnohodnotne vypísané tlačivo pre poisťovňu. Pokiaľ bola škoda spôsobená našim vodičom, tak cestujúci uvedie do oznámenia škodovej udalosti naše číslo poistnej zmluvy - 3550148193. Zvyšok tlačiva vypíše lekár a spolu s lekárskou správou ho cestujúci zanesie do konkrétnej poisťovne. Pokiaľ má cestujúci dlhšiu dobu liečenia, toto tlačivo zanesie až po ukončení PN.
 
14. Ako postupovať, ak som zavinil dopravnú nehodu? zobraziť / skryť odpoveď
Spolu s našim mobilným dispečerom, ktorého na miesto nehody privolá vodič MHD vyplňte "Záznam o dopravnej nehode" a dbajte o to, aby bol podpísaný oboma účastníkmi dopravnej nehody. Nezabudnite poznačiť podrobný nákres vzniku dopravnej nehody a vyznačiť vinníka nehody. Škodovú udalosť ste povinný nahlásiť do 15 dní od jej vzniku písomne na adresu poisťovne, prípadne telefonicky, elektronicky alebo osobne na pobočke.
 
15. Ako postupovať v prípade, že dopravnú nehodu zavinil vodič MHD? zobraziť / skryť odpoveď
Na miesto nehody je vyslaný mobilný dispečer, ktorému vodič nahlásil dopravnú nehodu a zdokumentuje priebeh a miesto nehody. Mobilný dispečer vyplní „Záznam o dopravnej nehode“ a do 15 dní nahlási DPMŽ poistnú udalosť do poisťovne. Druhú kópiu zo Záznamu o dopravnej nehode, kde je vypísané aj naše číslo poistnej zmluvy, použite pri nahlasovaní škodovej udalosti v poisťovni Kooperativa (elektronicky, telefonicky, osobne – viď web Kooperativy), aby ste si nárokovali uplatnenie škody na Vašom majetku.
 
 
 Cestovný poriadok (grafikony)
 
16. Kedy dochádza k zmenám v cestovnom poriadku? zobraziť / skryť odpoveď
Pravidelná zmena cestovného poriadku sa vykonáva vždy k 1. aprílu príslušného roka, pričom jednotlivé zmeny vychádzajú z podnetov cestujúcich alebo z prevádzkových dôvodov. Dopravný podnik pristupuje aj k nepravidelným úpravám cestovného poriadku. Tie určujú aktuálne okolnosti resp. výnimočné prevádzkové dôvody (napr. zmena grafikonu ŽSR, stavebné obmedzenia apod.).
 
17. Prečo bol posunutý čas odchodu spoja, aj keď mi vyhovoval? zobraziť / skryť odpoveď
Čas odchodu spoja vychádza vždy buď z podnetov od cestujúcich alebo z relevantných prevádzkových dôvodov dopravného podniku. V prípade, že vyhovieme viacerým cestujúcim na základe ich podnetov, môže nastať situácia, kedy sa určitej skupine cestujúcich mierne zhorší komfort prepravy. Aby sme v čo najväčšej možnej miere eliminovali podobné prípady, ponúkame cestujúcim možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas (cca v trvaní troch týždňov) s navrhovaným cestovným poriadkom ešte pred jeho platnosťou. Ak k danému posunu spoja nepríde žiadny nesúhlasný názor alebo počet súhlasných vyjadrení bude prevažovať nad počtom nesúhlasných, bude taký spoj uvedený do prevádzky.
 
18. Prečo nie je možné ľubovoľné pridanie spoja na konkrétnej linke? zobraziť / skryť odpoveď
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. je dopravcom, resp. vykonávateľom mestskej hromadnej dopravy v Žiline, avšak objednávateľom je Mesto Žilina. Z toho titulu nie je v jeho kompetencií navyšovať ročný počet kilometrických výkonov. Ten sa stanovuje rok vopred a to v súlade s mestský rozpočtom schváleným poslancami mesta Žilina.
 
19. Naozaj je na internete zverejnený iný cestovný poriadok ako na zastávke? zobraziť / skryť odpoveď
Nie, na oficiálnej internetovej stránke Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. ,www.dpmz.sk, je zverejnený vždy platný cestovný poriadok, ktorý korešponduje s cestovným poriadkom zverejneným na zastávke.
 
20. Prečo je na elektronických zastávkových tabuliach uvedený iný čas odchodu spoja ako na zastávkovom CP? zobraziť / skryť odpoveď
Elektronické zastávkové tabule, oproti zastávkovým cestovným poriadkom, zobrazujú reálny čas príchodu spoja na zastávku. Tým spôsobom môže elektronická tabula poskytnúť informáciu o meškaní alebo predčasnom príchode vozidla, čo logicky nemusí korešpondovať s plánovaným cestovným poriadkom zverejneným v zastávkových prístreškoch alebo na internetovej stránke www.dpmz.sk.
 
21. Prečo je presnosť odchodov spojov v priebehu dňa odlišná? zobraziť / skryť odpoveď
Presnosť odchodov spojov je priamo závislá na viacerých faktoroch, ktoré sa v priebehu dňa menia a majú buď negatívny alebo pozitívny vplyv na dodržiavanie cestovného poriadku. Medzi základné faktory vplývajúce na presnosť MHD patria:
 • hustota a intenzita dopravy,
 • počet nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich,
 • zdržanie na križovatkách.
 
 
 Cestovné a prepravná kontrola
 
22. Čo potrebujem na vybavenie dopravnej karty? zobraziť / skryť odpoveď
Pri vybavovaní dopravnej karty na predajnom mieste DMPŽ budete potrebovať:
 • žiadanku (vydáva dopravca, resp. si ju cestujúci môže stiahnuť na stránke www.dpmz.sk, sekcia Tlačivá pre cestujúcich),
 • fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, nie staršia ako 1 rok, zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa,
 • občiansky preukaz, u maloletých OP zákonného zástupcu, resp. rodný list dieťaťa.
Pokiaľ si chce cestujúci uplatniť u dopravcu nárok na zľavu resp. bezplatnú dopravu, musí pri jej vybavovaní predložiť ešte ďalšie príslušné doklady v zmysle Tarify MHD v Žiline.
Dopravnú kartu je možné si vybaviť aj elektronicky prostredníctvom e-shopu dopravnakarta.dpmz.sk
 
23. Kedy (po nástupe do vozidla) je potrebné označiť si cestovný lístok? zobraziť / skryť odpoveď
Cestujúci je povinný si ihneď pri nástupe do vozidla označiť papierový cestovný lístok v najbližšom označovači cestovných lístkov.
 
24. Ako a kedy si zakúpim elektronický cestovný lístok (eCL)? zobraziť / skryť odpoveď
eCL sú vo vozidlách MHD hradené z elektronickej peňaženky alebo platobnej karty prostredníctvom označovačov cestovných lístkov. Cestujúci je povinný bezprostredne po nástupe do vozidla vykonať check-in, t.j. vybrať si požadovaný eCL a priložiť kartu k označovaču. Z karty sa odčíta sadzba podľa cenníka a zaznamená sa čas nástupu a čas zakúpenia eCL. Výsledok transakcie (úspešná, resp. neúspešná) sa zobrazí na obrazovke označovača textovo aj graficky. Úspešnosť transakcie je cestujúci si povinný skontrolovať.
 
25. Kto môže kontrolovať platnosť cestovného lístka? zobraziť / skryť odpoveď
 • revízor,
 • dopravný dispečer,
 • vodič.
 
26. Aká je výška pokuty pri neplatnom cestovnom doklade? zobraziť / skryť odpoveď
Pri preprave bez platného cestovného lístka je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu v nasledovnej výške:
 • 41 € - zvýhodnená výška sankčnej úhrady (pri úhrade revízorovi „na mieste“ alebo do 5 pracovných dní),
 • 51 € - pri úhrade nad 5 pracovných dní do 30 kalendárnych dní,
 • 66 € - po 30 dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov,
 • 5 € - pri dodatočnom preukázaní platného PCL resp. nároku na zľavu. Z dodatočne preukázaného PCL musí byť zrejmé, že bol v čase kontroly platný,
 • 5 € - sankčná úhrada za nezaplatené dovozné za príručnú batožinu alebo psa na mieste priamou úhradou revízorovi alebo do tridsiatich kalendárnych dní od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov.
 
27. Čo robiť v situácii, keď označovač označil cestovný lístok nesprávne? zobraziť / skryť odpoveď
Pri jednorazových cestovných lístkoch si cestujúci označí lístok v smere šípky lícom hore do príslušného otvoru označovača. Označenie cestovného lístka na inom, ako na určenom mieste, je neplatné. Taktiež dvakrát označený lístok je neplatný, t.j. na cestovnom lístku musí byť len jedenkrát vyznačený číselný kód z elektronického označovača. V prípade ak má cestujúci na cestovnom lístku označené iba dierky, musí si cestovný lístok ihneď označiť v inom, funkčnom označovači tak, aby mal na ňom číselný kód.
 
28. Je možné si kúpiť SMS lístok po nástupe do vozidla MHD? zobraziť / skryť odpoveď
Nie, SMS cestovný lístok je nutné si kúpiť ešte pred nástupom do vozidla a počkať na prijatú potvrdzujúcu správu (spravidla do 2 minút od poslania „objednávacej“ SMS správy). Až od momentu prijatia potvrdzujúcej SMS správy (ktorá obsahuje údaje o cene, časovej platnosti a samotný kontrolný kód) môže cestujúci do vozidla nastúpiť.
 
29. Mám nárok na odškodnenie, keď spoj meškal takmer 10 minút a nestihol/a som prípoj na vlak? zobraziť / skryť odpoveď
Nie, cestujúci nemá nárok na náhradu škody pri nezrealizovaní prepravy, oneskorenom príchode vozidla alebo straty prípoja napr. na vlak. Dopravný podnik nezabezpečuje prípojné spoje na železničnú dopravu.
 
30. Kto a čo má nárok na bezplatné cestovanie? zobraziť / skryť odpoveď
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. umožňuje bezplatné cestovanie:
 • dieťaťu do dňa dovŕšenia 6. roku veku,
 • cestujúcemu vo veku nad 70,
 • jednej dospelej osobe s detským kočíkom s dieťaťom,
 • jednej osobe, ktorá sprevádza minimálne jedno dieťa do dňa dovŕšenia 4. roku veku dieťaťa,
 • sprievodcovi (osoba staršia ako 10 rokov alebo vodiaci pes) osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP-S,
 • invalidnému vozíku držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S,
 • detskému kočíku s dieťaťom.
V MHD Žilina je možné bezplatne prepravovať nasledovné veci:
 • invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S,
 • detský kočík s dieťaťom a detský nosič s dieťaťom (tzv. krosná),
 • príručná batožina alebo schránka so zvieraťom (do rozmerov 40 x 50 x 60 cm) pokiaľ nejde o vec, ktorá je vylúčená z prepravy,
 • drobné predmety, ktoré cestujúci môže podľa potreby držať v lone alebo v ruke,
 • hudobný nástroj (prenosný).
 
31. Ako postupovať pri strate alebo odcudzení čipovej karty? zobraziť / skryť odpoveď
Stratu/odcudzenie čipovej karty je potrebné nahlásiť na ktoromkoľvek predajnom mieste DPMŽ. O strate/odcudzení karty bude s cestujúcim spísaný záznam o strate resp. odcudzení. Náhrada za stratenú/odcudzenú čipovú kartu a na nej kúpené cesty sa cestujúcemu neposkytuje.
Pokiaľ chce cestujúci naďalej pri cestovaní využívať čipovú kartu, je potrebné, aby si kartu (duplikát) a nový predplatný lístok opätovne kúpil.
V prípade, že by sa po kúpení nového predplatného lístka stratená čipová našla, a to ešte počas platnosti predplatného lístka, ktorý bol v nej kúpený, cestujúci môže v zmysle Tarify MHD Čl. XX, bod. 6) písm. b) požiadať na predajnom mieste o vrátenie časti cestovného.
 
32. Čo robiť v prípade, keď je označovač nefunkčný? zobraziť / skryť odpoveď
Nefunkčnosť označovača nie je dôvodom na cestovanie bez platného cestovného lístka.
Neoznačenie papierového cestovného lístka môže spôsobiť momentálna nefunkčnosť označovača resp. jeho porucha. Nemožnosť zakúpenia eCL z dopravnej alebo platobnej karty môže spôsobiť taktiež momentálna nefunkčnosť označovača resp. výpadok operátora. V takýchto prípadoch je nutné vyskúšať iný označovač vo vozidle a predmetný nefunkčný označovať nahlásiť vodičovi.
Pri nákupe eCL z dopravnej alebo platobnej karty je potrebné dbať na to, aby sa pri tomto úkone nenachádzali v jej blízkosti iné karty, ktoré spôsobujú rušenie prenosu dát a tým spôsobujú nemožnosť nákupu eCL. Dopravnú alebo platobnú kartu je potrebné prikladať k označovaču samostatne.
V prípade, že nie je možné zakúpiť eCL platobnou kartou, cestujúci je povinný využiť inú možnosť úhrady za cestovanie (papierový CL, doplnkový predaj u vodiča, SMS CL...)
 
33. Prečo musím dokladovať z dôvodu zľavy na cestovnom na koľko percent som invalidný? zobraziť / skryť odpoveď
DPMŽ poskytuje zľavy na cestovnom dôchodcom, poberateľom starobných a invalidných dôchodkov, s výnimkou poberateľov čiastočne invalidného dôchodku.
Dokladovanie percent poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu je potrebné z dôvodu zistenia, či ide o poberateľa čiastočného alebo plného invalidného dôchodoku.
 
34. Musím si označovať predplatný cestovný lístok? zobraziť / skryť odpoveď
Od 1.4.2021 nie je potrebné označovať dopravnú kartu s aktivovaný predplatným cestovným lístkom.
 
35. Prečo nie sú rozdelené pokuty podľa zľavy? zobraziť / skryť odpoveď
DPMŽ nediferencuje výšku sankčnej úhrady podľa toho, na aký druh zľavy má cestujúci nárok. O výške udelenej pokuty rozhoduje súčasný platný Prepravný poriadok mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Konkrétne čl. VIII., bod 5
 
36. Kde je možné nahlásiť, keď mi automat na predaj cestovných lístkov nevydal ani lístok, ani peniaze? zobraziť / skryť odpoveď
Reklamáciu služieb poskytnutých automatmi na predaj cestovných lístkov môže cestujúci podať v klientskom centre DPMŽ Ulica Republiky 16 v Žiline. Reklamáciu vybaví príslušné oddelenie DPMŽ do 10 pracovných dní odo dňa podania reklamácie.
 
37. Môže cestujúci úhradu postihu za cestovanie bez platného cestovného lístka zaplatiť aj bankovým prevodom? zobraziť / skryť odpoveď
V prípade, že cestujúci chce uhradiť postih bankovým prevodom je potrebné kontaktovať Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., a to na telefónnom čísle 041/5660 101 alebo mailom na adresu eshop@dpmz.sk, kde mu budú poskytnuté potrebné údaje k platbe, vrátane variabilného symbolu, ktorý je potrebný pre správnu identifikáciu platby.
 
38. S akým cestovným lístkom môže cestovať senior v MHD Žilina a kedy sa môže odviesť bezplatne? zobraziť / skryť odpoveď
Pre účely Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline sú „seniori“ charakterizovaní nasledovne:
 • osoby od dovŕšenia 62. roku veku, ktoré sa pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné preukazujú platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje jeho fotografiu, meno a priezvisko a dátum narodenia,
 • osoby mladšie ako 62 rokov, ktoré sú poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nad 70%, ktoré sa preukazujú platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje fotografiu, meno a priezvisko a dátum narodenia.

Preprava občanov podľa výšky veku:
 • zľavnené cestovné je poskytnuté občanovi odo dňa dovŕšenia 62. roku veku do dňa ukončenia 69. roku veku (nutnosť preukázať sa občianskym preukazom),
 • bezplatné cestovanie je umožnené cestujúcemu vo veku nad 70 a to bez ohľadu na miesto bydliska (tzn. platí aj pre obyvateľov s trvalým bydliskom mimo Žiliny).
 
39. Akým dokladom sa preukazuje revízor cestujúcemu, keď revízor žiada, aby cestujúci predložil cestovný lístok na kontrolu? zobraziť / skryť odpoveď
Revízor je pre výkon kontroly vybavený kontrolným odznakom, ktorý musí mať pri výkone kontroly na viditeľnom mieste. Na požiadanie cestujúceho je revízor povinný preukázať sa aj preukazom – oprávnením na výkon prepravnej kontroly.
Revíziu cestovných lístkov môže vykonať aj dopravný dispečer alebo vodič. Tí sa cestujúcemu preukazujú zamestnaneckým preukazom (pokiaľ nie sú v uniforme).
 
40. Môže byť odpustená pokuta? zobraziť / skryť odpoveď
Nevedomosť o ustanoveniach tarify cestujúceho neospravedlňuje a nie je dôvodom na odpustenie sankčnej úhrady a cestovného za porušenie tarifných podmienok. Cestujúci však má právo požiadať na jej odpustenie.
 
41. Na ktorých označovačoch môžem platiť platobnou kartou? zobraziť / skryť odpoveď
Za cestovný lístok, alebo cestovné lístky, môžete platobnou kartou zaplatiť v každom vozidle a to prostredníctvom žltého označovača. Iba žltý označovač má v sebe integrovaný platobný terminál a nájdete ho umiestnený vždy pri stredných dverách vozidla.
Na zvyšných zelených označovačoch môžete platiť prostredníctvom dopravnej karty, na ktorej máte aktivovanú elektronickú peňaženku s dostatočným kreditom.
 
42. Môžem zaplatiť za eCL mobilným telefónom alebo smarthodinkami? zobraziť / skryť odpoveď
Áno, na žltom označovači, ktorý má v sebe integrovaný platobný terminál, je možné zaplatiť za elektronický cestovný lístok platobnou kartou, mobilným telefónom, smarthodinkami alebo iným zariadením s NFC. Žltý označovač akceptuje všetky spôsoby bezkontaktnej platby ako napr. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay alebo Fitbit Pay.
 
43. Ako sa preukážem platným cestovným lístkom pri platbe platobnou kartou? zobraziť / skryť odpoveď
Ak zaplatíte za cestovný lístok platobnou kartou priamo vo vozidle (v žltom označovači), tak samotná platobná karta vám bude slúžiť ako doklad o platnom cestovnom lístku. Pri revíznej kontrole cestovných lístkov sa revízorovi preukážete platobnou kartou, pričom revízor identifikuje aký cestovný lístok, alebo cestovné lístky, a s akou platnosťou boli kúpené danou platobnou kartou. Táto metóda je maximálne bezpečná a spĺňa najnovšie bankové a bezpečnostné štandardy. Žiadne osobné alebo bankové informácie nebudú získavané alebo prenášané. Na identifikáciu bude použitý jednorazovo vygenerovaný TOKEN.
 
44. Je možné získať daňový doklad pri nákupe eCL pri platbe platobnou kartou? zobraziť / skryť odpoveď
Pri nákupe eCL formou platby platobnou kartou na označovači cestovných lístkov nie je možné získať daňový doklad alebo doklad o zaplatení. V prípade, že potrebujete takýto doklad využite, prosím, iný druh cestovného lístka napr. SMS lístok alebo papierový cestovný lístok.
 
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.