Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA ŽILINY s.r.o.
________________________________________________________

       Kvačalova 2, 011 40 Žilina

 

SMERNICA
NR - S - 467 - 2023
o vnútornom systéme podávania, preverovania, vybavovania a evidovania oznámení protispoločenskej činnosti.

 

 

 

 

 

                                                                     Ing. Mikuláš Kolesár
                                                                   konateľ DPMŽ


Vypracoval: Mgr. Dominika Šamudovská Dátum vydania: 01.09.2023
Úsek: konateľa Platí od: 01.09.2023
Počet strán: 15    

 

     Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu

 

S m e r n i c a
o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z.

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 

 1. Tento interný predpis upravuje podrobnosti o:
 1. podávaní oznámení,
 2. preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
 3. zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby,
 4.  evidovaní oznámení,
 5. oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
 6. o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení,
 7. prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,
 8. prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.
 1. Úlohou tohto predpisu je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie oznámení týkajúcich sa protispoločenskej činnosti, s ktorou sa oznamovatelia mohli stretnúť v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom.
 2. Táto Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti  v pracovnom pomere, resp. pre všetkých zamestnancov vykonávajúcich práce pre spoločnosť  na základe dohôd o prácach vykonávaných  mimo  pracovného  pomeru  ako   aj    štatutárnych   zástupcov  spoločnosti.

 

Článok  2
Vymedzenie základných pojmov

 1. Zamestnávateľom je Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO: 36 007 099.
 2. Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
 3. Pracovnoprávnym vzťahom je pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.
 4. Iným obdobným vzťahom je najmä:
 • výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe,
 • činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby,
 • činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
 • odborná prax,
 • absolventská prax,
 • aktivačná činnosť,
 • dobrovoľnícka činnosť.
 1. Kvalifikovaným oznámením sa rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.
 2. Závažnou protispoločenskou činnosťou je:
 1. trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až § 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až § 254, § 261 až § 263, § 266 až § 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až § 327a, § 328 až § 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,
 2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
 3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.
 1. Inou protispoločenskou činnosťou je napr. kolízia záujmov, neetické konanie, zneužívanie informácie nadobudnutej v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb, alebo iných fyzických osôb, alebo právnických osôb, používanie symbolov spojených s výkonom práce na osobný prospech, požadovanie alebo prijímanie darov alebo iných výhod, navádzanie iných na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti so zamestnaním (to neplatí, ak ide o dary alebo iné výhody poskytované obvykle pri výkone práce alebo na základe osobitných predpisov alebo zamestnávateľom) a pod.
 2. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere:
 1. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
 2. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
 3. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
 4. zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že:
 • urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 • urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 • je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
 • je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.
 1. Dotknutou osobou je fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.
 2. Zodpovednou osobou je: .Mgr. Dominika Šamudovská, pracujúca na právnom oddelení ako právnik . Zamestnávateľ zabezpečí zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh. Zodpovedná osoba nemôže byť za výkon svojich úloh postihovaná.
 3. V prípade, ak zodpovedná osoba nebude schopná vybaviť podnet v lehote ustanovenej zákonom a touto Smernicou najmä z dôvodu dlhodobej zdravotnej nespôsobilosti alebo z iného objektívneho dôvodu hodného osobitného zreteľa, môže štatutárny zástupca zamestnávateľa bez zbytočného odkladu ustanoviť pre konkrétny prípad náhradnú zodpovednú osobu v súlade so zákonom a príslušnými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi.
 4. Náhradná zodpovedná osoba je povinná riadiť sa príslušným zákonom a touto Smernicou, pričom na    práva a povinnosti  tejto  náhradnej zodpovednej osoby sa aplikujú analogicky  ako práva a povinnosti   zodpovednej  osoby.
 5. Odvetné opatrenie je konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo osobe podľa § 1 ods. 4 písm. a) až e) zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z. spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu; odvetným opatrením podľa predchádzajúcej vety je najmä:
 • výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru,
 • skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú,
 • odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,
 • zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,
 • zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,
 • neposkytnutie odbornej prípravy,
 • disciplinárne opatrenie,
 • nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie,
 • poškodzovanie dobrej povesti,
 • odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
 • zrušenie licencie alebo povolenia.

 

Článok 3
Spôsoby podávania oznámení

 1. Oznámenie možno podať u zamestnávateľa nasledovne:
 1. písomne na adresu zamestnávateľa s označením na obálke „do rúk zodpovednej osoby“ – „NEOTVÁRAŤ“ ,
 2. ústne do zápisnice (podľa vzoru v prílohe č. 1) alebo
 3. elektronickou poštou na e-mail podnety@dpmz.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovednej osobe. Oznámenia prijaté elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby (na iný e-mail, než je uvedené vyššie), je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe
 4. telefonicky na telefónnom čísle 041/5660106,
 5. vložením oznámenia do schránky, umiestnenej na prízemí budovy DPMŽ, vchod od vrátnice, označenej : „Miesto na prijímanie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti“.
 1. Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
 2. Podanie oznámenia ústnou formou do zápisnice možno uskutočniť u zodpovednej osoby, ktorá ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť a potvrdiť ju svojím podpisom.
 3. Oznámenie možno podať aj externými kanálmi prostredníctvom:
 1. polície,
 2. prokuratúry,
 3. správnych a kontrolných orgánov,
 4. Úradu na ochranu oznamovateľov,
 5. agentúry Európskej únie.
 1. Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z  neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.
 2. Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovatelia by mali, pokiaľ je to možné, poskytnúť vo svojich oznámeniach nasledovné informácie:
 1. detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý atď.),
 2. informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal,
 3. či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať),
 4. či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť),
 5. či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým,
 6. totožnosť a  kontaktné údaje oznamovateľa; ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie anonymne, svoju totožnosť neuvádza.
 1. Ak oznamovateľ podá oznámenie anonymne, môže zamestnávateľovi uviesť anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a  zodpovedať na prípadné otázky. Zamestnávateľ je zároveň povinný potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.
 2. Podanie oznámenia zamestnávateľovi nezbavuje oznamovateľa povinnosti oznámenia alebo prekazenia trestného činu podľa Trestného zákona.

 

Článok 4
Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení

 1. Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba. Ak je oznámenie podané inému zamestnancovi či organizačnému útvaru zamestnávateľa, ten ho bezodkladne doručí zodpovednej osobe spôsobom uvedeným v čl. 3 ods. 1. Zároveň je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.
 2. Zodpovedná osoba je povinná prijať každé oznámenie a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho podaniu či prevereniu.
 3. Pri prešetrovaní oznámení sa vychádza z obsahu oznámenia, bez ohľadu na jeho označenie. Zodpovedná osoba posúdi na základe obsahu a ďalších znakov podaného oznámenia, či ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti, oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti alebo iné podanie a rozhodne o ďalšom postupe.
 4. Ak z obsahu podania vyplýva, že oznámením je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa § 13 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov).
 5. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tohto interného predpisu, ale na vybavenie podania je príslušná iná organizačná zložka zamestnávateľa alebo príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tejto organizačnej zložke/tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa.
 6. Zodpovedná osoba potvrdí prijatie oznámenia oznamovateľovi do siedmich dní od jeho prijatia.
 7. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia oznámenia zodpovedná osoba bezodkladne vyzve oznamovateľa na doplnenie alebo upresnenie v primeranej lehote na uskutočnenie tohto úkonu. V prípade, že bude doplnenie alebo spresnenie vykonané po uplynutí lehoty určenej na preverenie oznámenia, zodpovedná osoba začne preverovanie ako nové oznámenie.
 8. Oznámenia preveruje zodpovedná osoba. Ak je to nevyhnutné, môže si prizvať na preverenie aj ďalšieho zamestnanca či externého poradcu. Prizvaný zamestnanec alebo externý poradca je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby, ako aj o obsahu oznámenia.
 9. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Túto lehotu nie je možné predĺžiť.
 10. Z preverovania oznámenia je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
 1. ak oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe alebo
 2. ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo vzhľadom na okolnosti prípadu možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

V takom prípade štatutárny zástupca zamestnávateľa určí inú zodpovednú osobu na preverenie daného oznámenia.

 1. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, označeného zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
 2. Všetky organizačné útvary a všetci zamestnanci sú na základe žiadosti zodpovednej osoby povinní poskytnúť súčinnosť pri preverovaní oznámenia, prerokovaní výsledkov preverenia a spísaní zápisnice z preverenia oznámenia.
 3. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
 4. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vyrovnať v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedením, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
 5. Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
 6. Zodpovedná osoba pri preverovaní oznámenia je oprávnená:
   1. vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a  na pozemky vlastnených alebo využívaných zamestnávateľom,
   2. vyžadovať predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrenia a  ostatné informácie potrebné na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti,
   3. vyhotovovať kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a nakladať s nimi,
   4. vyžadovať od preverovanej osoby a zamestnávateľa súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia.
 7. O preverení oznámenia sa vyhotoví zápisnica podľa vzoru v prílohe č. 2 tejto smernice. Zodpovedná osoba informuje o výsledku preverenia oznámenia štatutárneho zástupcu zamestnávateľa zaslaním tejto zápisnice.
 8. Ak sa oznámenie preverovaním preukázalo ako opodstatnené, zodpovedná osoba v zápisnici navrhne opatrenia na nápravu, organizačný útvar, ktorý ich má vykonať, a termíny, dokedy tak má spraviť. Po uplynutí navrhovanej lehoty požiada o informáciu o prijatých opatreniach.
 9. Zodpovedná osoba písomne oboznámi oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia a s opatreniami, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do najneskôr do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.
 10. Oznámenie, ktoré preukázateľne nebolo urobené v dobrej viere, sa môže podľa konkrétnych okolností prípadu považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

 

Článok 5
Odvetné opatrenia a ochrana zamestnanca

 1. Odvetné opatrenia voči oznamovateľom sú zakázané. Nikto nemôže byť vystavený diskriminácii, disciplinárnemu konaniu, strate zamestnania či inému postihu za oznámenie protispoločenskej činnosti podané v dobrej viere alebo za odmietnutie podieľať sa na protispoločenskej činnosti. To neplatí, ak sa tento oznamovateľ podieľal na oznamovanej protispoločenskej činnosti a porušení súvisiacich pravidiel a predpisov.
 2. Odvetná činnosť zahŕňa najmä hrozby odvetných opatrení a pokusy o odvetu, izoláciu od ostatných zamestnancov, ponižovanie, zamedzenie kariérneho postupu, dočasné preloženie bez súhlasu zamestnanca, nepriaznivé pracovné hodnotenie alebo referencie, pokarhanie, znevýhodnenie, predčasné ukončenie pracovnoprávneho vzťahu na dobu určitú zo strany zamestnávateľa, ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, znevažovanie dôstojnosti, ohováranie a iné poškodenie dobrej povesti, odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca, účelovú zmenu miesta výkonu práce, šikanovanie alebo iné formy obťažovania alebo diskriminácie.
 3. Za odvetnú činnosť sa nepovažuje pracovný úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo zmenou pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia alebo rozhodnutia zamestnávateľa alebo preukázateľne nesúvisí s oznámením zamestnanca o protispoločenskej činnosti.
 4. Ak sa zamestnanec domnieva, že skončenie pracovného pomeru alebo zmena pracovného pomeru sa uskutočňuje ako odvetná činnosť, má právo oznámiť podozrenie o odvetnej činnosti zodpovednej osobe ešte pred jej uskutočnením.
 5. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie oznamovateľa o tom, že sa proti nemu uplatňuje odvetná činnosť.
 6. Na podávania, prijatie, evidenciu a preverenie oznámenia o odvetnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia čl. 3, 4 a 5 tejto smernice.
 7. Zodpovedná osoba je povinná podať správu o výsledku preverenia oznámenia o odvetnej činnosti do 15 dní od ukončenia preverenia oznámenia o odvetnej činnosti štatutárnemu zástupcovi a dotknutému zamestnancovi. Ak sa podozrenia o odvetných opatreniach potvrdia, navrhne v nej nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie odvetnej činnosti na pracovisku.
 8. Voči osobe, ktorá uplatňuje odvetné opatrenie, sa uplatnia primerané sankcie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z.
 9. Oznamovateľ, ktorý podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánu činnému v trestnom konaní alebo správnemu orgánu, môže požiadať o preventívnu ochranu podľa § 3 a § 4 zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z. v rámci trestného konania alebo podľa § 5 a § 6 zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z. v rámci konania o správnom delikte (status chráneného oznamovateľa).
 10. Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa primerane vzťahujú aj na:
 1. blízku osobu oznamovateľa,
 2. fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,
 3. fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
 4. osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením,
 5. zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby a
 6.  ďalších zamestnancov, ktorí spolupracujú pri preverovaní oznámenia.

 

     Článok 6
Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa dotknutej osoby

 1. Pri preverovaní oznámenia sa používa jeho odpis alebo, ak je to možné, jeho kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa. Každý, komu je totožnosť oznamovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
 2. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ, zamestnanci a spolupracujúce osoby sú povinní pri preverovaní oznámenia zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, toho, proti komu oznámenie smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri prijímaní a preverovaní oznámenia.
 3. Zodpovedná osoba vždy kontaktuje oznamovateľa tak, aby nedošlo k prezradeniu jeho identity (e-mailom, osobne alebo telefonicky).
 4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa trvá aj po ukončení vnútorného preverovania alebo vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, a to aj vtedy, ak sa podozrenie z protispoločenskej činnosti nepreukázalo, ako aj po ukončení pracovného pomeru s oznamovateľom.

 

Článok 7
Evidovanie oznámení

 1. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
 1. poradové číslo oznámenia podľa poradia jeho doručenia a roku doručenia,
 2. dátum doručenia oznámenia,
 3. meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa,
 4. predmet oznámenia,
 5. výsledok preverenia oznámenia,
 6. dátum skončenia preverenia oznámenia.
 1. Každé novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia. Zodpovedná osoba bezodkladne zaeviduje každé oznámenie v  evidencii oznámení oddelene od evidencie ostatných písomností a najneskôr do siedmich dní potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia.
 2. Evidencia sa vedie v písomnej podobe a je dostupná výlučne zodpovednej osobe a štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa. Zodpovedná osoba ju chráni pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím alebo iným neoprávneným nakladaním, pričom dbá na to, aby sa zamedzil prístup neoprávnených osôb k nej.
 3. Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii oznámení tri roky odo dňa doručenia oznámenia.
 4. Oznámenie je uložené v spisovom obale v uzamknutej skrini. Po ukončení preverovania oznámenia je písomná dokumentácia uložená v zapečatenej obálke a uložená v archívnej škatuli v uzamknutej skrini v archíve.

 

Článok 8
Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia

 1. Zodpovedná osoba preverovanie oznámenia odloží, ak:
 1. ide o opakované oznámenie – oznámenie toho istého oznamovateľa podané opakovane v tej istej veci, ak v ňom oznamovateľ neuvádza nové skutočnosti,
 2. oznamovateľ neposkytol zodpovednej osobe súčinnosť alebo ak súčinnosť neposkytol v stanovenej lehote a bez poskytnutia súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,
 3. oznamovateľ zomrel a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,
 4. došlo k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu s oznamovateľom a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,
 5. oznamovateľ vezme oznámenie späť a z iných okolností nič nenasvedčuje tomu, že by späťvzaté oznámenie mohlo nasvedčovať protispoločenskému konaniu.
 1. O odložení oznámenia a dôvodoch jeho odloženia zodpovedná osoba písomne upovedomí oznamovateľa.
 2. Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať oznamovateľovi najneskôr do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.
 3. Pokiaľ výsledok preverenia oznámenia naznačuje, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba je povinná o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa, to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia.
 4. Pokiaľ výsledok preverenia oznámenia naznačuje, že došlo k spáchaniu správneho deliktu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a oznamovateľovi.

 

Článok 9
Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení

 1. Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia sa postupuje podľa osobitného predpisu.6)
 2. Na účely vedenia evidencie oznámení je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení najmä v rozsahu:
 1. titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa,
 2. údaje o osobe/osobách, voči ktorým oznámenie smeruje,
 3. údaje osôb, ktoré boli prizvané na preverovanie oznámenia,
 4. údaje osôb, ktoré sa na preverovaní oznámenia zúčastnili (na preverení pracovali).
 1. Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:
 1. ktoré už boli zverejnené v súlade s platnou legislatívou a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
 2. ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa platnej legislatívy.
 1. Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby a ochranu osobných údajov podľa platnej legislatívy.
 2. Ochranu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú pri preverovaní, vybavovaní, evidencii oznámení, upravujú interné predpisy zamestnávateľa týkajúce sa agendy ochrany osobných údajov.

 

Článok 10
Prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení

 1. Ak sa oznámenie preverovaním preukázalo ako opodstatnené, zodpovedná osoba v zápisnici navrhne opatrenia na nápravu, organizačný útvar, ktorý ich má vykonať, a termíny, dokedy tak má spraviť. Po uplynutí navrhovanej lehoty požiada o informáciu o prijatých opatreniach.
 2. Zodpovedná osoba písomne oboznámi oznamovateľa s opatreniami, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, a to  najneskôr do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.

 

Článok 11
Prijímanie opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti

 1. Zodpovedná osoba je povinná podať zamestnávateľovi bezodkladne správu o bránení v oznamovaní protispoločenskej činnosti. Ak sa podozrenia o bránení v oznamovaní protispoločenskej činnosti potvrdia, navrhne zamestnávateľovi nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie takému bráneniu na pracovisku.
 2. Voči osobe, ktorá bráni v oznamovaní protispoločenskej činnosti alebo vedeniu evidencie oznámení, zamestnávateľ uplatní primerané sankcie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z.
 3. Bránenie v oznamovaní protispoločenskej činnosti sa môže podľa konkrétnych okolností prípadu považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

 

Článok 12
Záverečné ustanovenia

 1. Vedúci zamestnanci sú povinní sa oboznámiť s obsahom tejto smernice,  a zároveň sú povinní preukázateľne  oboznámiť   s jej obsahom   aj  svojich  podriadených  zamestnancov.
 1. Smernica je sprístupnená tým,  že  je k nahliadnutiu kedykoľvek počas pracovnej doby od  9.00 hod. do 14.00 hod. na  právnom oddelení, na oddelení ľudských zdrojov ako aj  u výkonných riaditeľov jednotlivých  úsekov spoločnosti  a  na informačnej tabuli  spoločnosti.
 1. Touto smernicou sa ruší Smernica NR-S-419-2019 o vnútornom systéme podávania, preverovania, vybavovania a evidovania oznámení protispoločenskej činnosti vydaná podľa  § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  zo dňa   30.09.2019.
 1. Súčasťou tejto smernice  sú:

Príloha č. 1: Vnútorný systém pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z. - podnikateľské subjekty (zápisnica o prijatí oznámenia)

Príloha č. 2: Vnútorný systém pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z. - podnikateľské subjekty (zápisnica z preverenia)

Príloha č. 3: Vnútorný systém pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z. - podnikateľské subjekty (vzor evidenč. listu)


 

Zamestnávateľ

.............................

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. V ZNENÍ ZÁKONA Č. 189/2023 Z. z.

Príloha č. 1 k internému predpisu – Vzor zápisnice o prijatí oznámenia

 

 

ZÁPISNICA O PRIJATÍ OZNÁMENIA

 

 

Oznámenie podané dňa:

Spôsob podania oznámenia:

 

Údaje o osobe oznamovateľa:

Titul, meno, priezvisko:

 

Adresa pobytu:

 

Kontaktné údaje:

 

 

 

Predmet oznámenia:

 

 

Navrhované dôkazy/svedkovia:

 

 

Počet príloh/dokumentov odovzdaných oznamovateľom zodpovednej osobe:

Zápisnicu spísal:

 


 

Zamestnávateľ

.............................

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. V ZNENÍ ZÁKONA Č. 189/2023 Z. z.

Príloha č. 2 k internému predpisu – Vzor zápisnice z preverenia oznámenia

 

 

 ZÁPISNICA Z PREVERENIA OZNÁMENIA

 

 

Oznámenie podané dňa:

 

Predmet oznámenia:

 

Preverovaný subjekt (dotknutá osoba):

 

Oznámenie preveril:

 

Čas a miesto preverenia oznámenia:

 

 

Zistené skutočnosti:

 

 

 

 

Námietky preverovaných subjektov (dotknutých osôb):

 

 

 

Výsledok preverovania oznámenia:

 

 

Odporúčania:

 

 

Postúpenie OČTK/správnemu orgánu/Úradu na ochranu oznamovateľov:

áno/nie

 

Oboznámenie oznamovateľa s výsledkom preverovania:

 

 

Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

 

 

Miesto spísania zápisnice:

Dátum spísania zápisnice:

 

 

Zápisnicu spísal:

Podpis:

 


 

 

Zamestnávateľ

.............................

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. V ZNENÍ ZÁKONA Č. 189/2023 Z. z.

Príloha č. 3 k internému predpisu – Vzor evidenčného listu o prijatom oznámení
 

 

EVIDENČNÝ LIST O PRIJATOM OZNÁMENÍ č. ................ / ............ (doplní sa poradové číslo oznámenia a rok)

 

Oznámenie podané dňa:

Spôsob podania oznámenia:

 

 

Údaje o osobe oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa:

Titul, meno, priezvisko:

 

Adresa pobytu:

 

 

 

Predmet oznámenia:

 

 

 

Výsledok preverenia oznámenia:

 

Dátum skončenia preverenia oznámenia:

Evidenčný list spísal:

 


Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

 

podľa § 10 ods. 5  zákona  č. 54/2019  Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

    zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby

 

zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Šamudovská
adresa:  Kvačalova 2, 011 40 Žilina
telefón: 041/5660106
e-mail:   dominika.samudovska@gmail.com

 

Oznámenia  o protispoločenskej činnosti je možné podávať:

 

 •  písomne v zalepenej obálke s označením „do rúk zodpovednej osoby“ – „NEOTVÁRAŤ“ ,
 •  ústne do zápisnice  u zodpovednej osoby, 
 •  elektronickými prostriedkami  na emailovú adresu : podnety@dpmz.sk,
 •  telefonicky na telefónnom čísle 041/5660106,
 •  vložením oznámenia do schránky, umiestnenej na prízemí budovy DPMŽ, vchod od vrátnice, označenej „ Miesto na  prijímanie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.“

 

 

 

 

                                                                                                         ........................................................

 

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.